GEZSLOTEN WEGENS JAARLIJKS VERLOF TOT EN MET 17 AUGUSTUS (ONZE WEBSHOP GAAT NIET MET VAKANTIE)

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES: 

In deze voorwaarden wordt verstaan:

de ondernemer: Moens nv

de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

 

2. VOORWAARDEN: 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.

 

 

3. OVEREENKOMST: 

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

4. PRODUCTPRIJS: 

De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW voor de particulier en exclusief voor de handelaars. De leveringen zijn gratis voor België en Nederland.

 

5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE: 

Alle bestellingen zijn contant te betalen. Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: betaling via kredietkaarten ( Visa, Mastercard, Maestro), bancontact, betaling door middel van overschrijving of contant bij afhaling van de goederen.

De betalingen via de kredietkaarten worden door het beveiligde "Multisafepay" systeem gecontroleerd. Alle betalingstransacties worden optimaal beveiligd en de ondernemer verzekert de klant een absolute betrouwbaarheid.

 

6. LEVERINGSKOSTEN:

De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.

De verzendkosten verschillen van land tot land:

 • België: gratis
 • Nederland: gratis
 • andere landen: op aanvraag

 

De leveringskost is inclusief BTW en in Euro.

 

7. LEVERINGSTERMIJN: 

Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product en/of producten niet voorradig is, wordt de klant door de ondernemer binnen de 5 werkdagen per mail verwittigd en wordt de nieuwe levering dag meegedeeld.

De producten worden tussen de 2 tot 5 werkdagen na bevestiging van het order geleverd op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn. De klant mag de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien de ondernemer niet binnen de 30 dagen kan leveren. Hiertoe dient de klant enkel een e-mail naar info@juweliermoens.be te sturen.

 

8. GESCHILLEN: 

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement, te Gent, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Het Europees platvorm.

Hierbij de link van het adres van het Europees platform voor de beslechting van geschillen omtrent overeenkomsten die online worden gesloten tussen een consument en een onderneming, gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende overeenkomsten. Dit platform is operationeel sinds 15.02.2016. Ziehier de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.

 

9. HERROEPINGSRECHT: 

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.

De klant dient schriftelijk melding te maken van de herroeping en dit door het “formulier voor herroeping” in te vullen of door een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven (per mail of schrijven) waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De klant mag het product of de producten pas retour zenden wanneer hij/zij schriftelijk melding heeft gemaakt van het recht van herroeping.

De klant dient met de volgende punten rekening te houden:

 • de kosten voor de retour zijn altijd ten laste van de klant. Het product of de producten dienen opgestuurd te worden naar: Moens nv, Bredestraat 4, 9041 Oostakker (België).
 • de retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retour gezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
 • gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen.

 

Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden. 

 

 

10. FORMULIER VOOR HERROEPING: 

De klant kan het formulier terugvinden:

a) in de vorm van PDF.

b) Via het formulier op uw bevestigingsmail van uw bestelling

c) Online invullen op onze website en opsturen via onze website.

 

De ondernemer deelt de klant onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

 

11. TERUGSTORTINGSTERMIJN: 

De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het “formulier voor herroeping” geschieden. Het bedrag wordt terug gestort inclusief de initiële leveringskost. Indien de retourzending pas NA 14 dagen, na de invulling van het “formulier voor herroeping” in het bezit is van de ondernemer, dan heeft de ondernemer nog 14 dagen extra de tijd om het bedrag terug te storten.

Bij een deelretournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald.

 

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: 

De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.

Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

 

13. KLACHTEN:

Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het desbetreffende product. 

Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de 70 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek vastgesteld heeft, een schriftelijke klacht op te sturen. De door de ondernemer schriftelijk ontvangen klachten worden binnen de 14 kalenderdagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, beantwoord. Indien een klacht een onvoorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt de klant eveneens binnen een termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met het bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoering antwoord mag verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.

  

14. INTELLECTUELE EIGENDOM:

De totale inhoud van de website www.juweliermoens.be, zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van Van Moens nv. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan Moens nv, op straffe van vervolging.

 

15. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP:

Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.

 

16. EIGENAAR "ON-LINE SHOP":

Moens nv

Bredestraat 4,

9041 Oostakker

België

 

Tel.: +32 (0)9 251 09 27

Email: info@juweliermoens.be 

Ondernemingsnummer:BE 0471.445.437

  

17. BEDRIJFSPROFIEL: 

Moens nv is actief in de sector van de juwelen. Wij bieden u:

 • overzichtelijke webshop met tal van artikelen.
 • uitgebreide productinformatie.
 • zeer veilige betaalmethode.
 • thuisbezorging door een professionele koerierdienst 
 • zeer goede kennis van de door ons aangeboden producten.
 • duidelijk prijszetting.
 • mogelijkheid om 24u/24u uw bestellingen te doen.
 • levering aan huis.

 

18. WETTELIJKE WAARBORG VAN CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN:

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  

19. LAATSTE VERSIE: 4/6/2020 

2024 Juwelier Moens. Webshop by KMOSites